โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และหารายได้ส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมการกุศล...
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลการแข่งขัน ติดต่อเรา
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
มือใหม่มาทางนี้
ตรวจสอบสถานะ

  • วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 31 พ.ค. 2561
สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า
จำนวนผู้สมัครขณะนี้ 126 คน

 
  Register Online  สมัครแข่งขันออนไลน์

กรุณาโอนเงินก่อนการสมัคร ค่าส่งไปรษณีย์ ธรรมดา 50 บาท EMS 100 บาท

กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

ชื่อ (First name) นามสกุล (Last name)
เพศ (Sex)
 ชาย/Male  หญิง/Female
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth)
อายุ (Age): ปี
สัญชาติ (Nationality)
เลขบัตรประชาชน /Passport No. สังกัด/ชมรม (Club name)
ที่อยู่ (Address)
จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Zipcode)
อีเมล์ (Email) เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเเฉิน
(Emergency Contact Person)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กรณีฉุกเเฉิน (Phone)
ประเภทเสื้อ (Shirt type) :
ยังไม่เลือก เลือกแบบเสื้อ
ขนาดเสื้อ (Shirt Size) :
จัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ :
 ต้องการ  

เลือกประเภทการแข่งขัน
  ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
HALF MARATHON 21.1 Km.

ค่าสมัคร 350 บาท
Entry fee 350 Baht
  มินิมาราธอน 10.5 กม.
MINI MARATHON 10.5 Km.

ค่าสมัคร 300 บาท
Entry fee 300 Baht
  ฟันรัน 3.5 กม.
FUNRUN 3.5 Km.

ค่าสมัคร 300 บาท
Entry fee 300 Baht
ชาย/Male หญิง/Female
ทั่วไป
30 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 ปีขึ้นไป
ทั่วไป
30 - 39
40 - 49
50 ปีขึ้นไป
   
   
   
ชาย/Male หญิง/Female
ไม่เกิน 18 ปี
ทั่วไป
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 18 ปี
ทั่วไป
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
ชาย/Male หญิง/Female
ไม่เกิน 12 ปี
13 - 16
ทั่วไป
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 12 ปี
13 - 16
ทั่วไป
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร
0
บาท
รวมค่าสมัคร
0
บาท
 
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเลื่อนกำหนดการจัดงานสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตามข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่เรียกคืนค่าสมัครแต่อย่างใดทั้งสิ้น

Waiver and Release Statement
This waiver and release statement certifies that I am medically fit to compete in the event and fully understand that I enter at my own risk. The Organizing will not be held responsible for any injury, illness of loss, during or as result of the event. Further, I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and films. I here by agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part or postponed due to wind, storm ,rain, inclement seas or weather or other condition, my entry fees shall not be refundable.

ลงชื่อผู้สมัคร......................................................... ลงชื่อผู้ปกครอง………………………………...........
 ยอมรับข้อตกลง / Acceptance of Terms

กรอกข้อมูลการชำระเงิน
จำนวนเงินที่โอน (บาท) ธนาคารต้นทาง
ชื่อบัญชี สาขา
วันที่โอน เวลาประมาณ
 น.
โอนเงินมาที่
ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สาขาสี่แยกหัวถนน(นครศรีธรรมราช)
เลขที่บัญชี 750-245366-2
เอกสารการโอนเงิน
   
 
 

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst.alumni@gmail.com ID LINE : baa0918239827


หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอ
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผลการแข่งขัน

ตรวจสอบสถานะ