หน้าแรก  
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
 
เข้าระบบศิษย์เก่า
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
จดจำการเข้าระบบ
เมูนูศิษย์เก่า
 • หน้าแรกสมาคม
 • ประวัติสมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บทความ สาระน่ารู้
 • ภาพกิจกรรมสมาคม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • แจ้งชำระเงิน
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • คลิปวิดีโอ
 • ติดต่อสมาคมศิษย์เก่า
 • ปฏิทินกิจกรรม
  กรกฏาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  สถิติผู้เข้าชม

   
   
  ประวัติสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  ประวัติสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

   สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ (ส.บ.ม.)

              สมาคมศิษยเก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช  เดิมชื่อ  สมาคมนักเรียนเก่าศรีธรรมราช ต่อมา 1 เมษายน 2491 (อาจารย์โอบ  ปักปิ่นเพชร  เป็นครูใหญ่)  เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ  "ศ.บ.ม." 

  วันที่ 20 ธันวาคม  2498 ได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัดชื่อ "สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ"  ใช้อักษรย่อว่า “ส.บ.ศ.” (จดทะเบียนครั้งแรก)        มีคณะกรรมการสมาคม ฯ ชุดแรก  คือ

                      นายแปลก  ศิงฆมานันท์                   ประธานกรรมการ

                  นายโอบ  ปักปิ่นเพชร                           กรรมการ

                  นายไสว  สวัสดิสาร                              กรรมการ

                  นายอรุณ  รุจิกัณหะ                             กรรมการ

      นายสมนึก  ฤทธิพงศ์                            กรรมการ

                  นายโกศล   ปักปิ่นเพชร                        กรรมการ

       นายสุรินทร์  มาศดิตถ์               กรรมการและเลขานุการ

                  ที่ตั้งของสมาคม  เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สนามหน้าเมืองบริเวณวัดพระสูง (วัดร้าง)  ดำเนินการบริหารสมาคมอย่างต่อเนื่องจนถึงคณะกรรมการชุดที่ได้รับการจดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัดมีนายโอบ  ปักปิ่นเพชร  เป็นนายกสมาคมหลังจากกรรมการชุดนี้แล้ว  ไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียน  เปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน  แต่มีคณะกรรมการบริหารสมาคมสืบทอดมาโดยตลอด

                  พ.ศ. 2519  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ได้ย้ายมา ณ บ้านไสเจริญ (ปัจจุบัน)  สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

                  พ.ศ. 2545 สมาชิกจำนวนหนึ่ง  เห็นตรงว่าข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2498 บางข้อไม่เหมาะกับกาลสมัย  จึงมอบหมายให้สมาชิกคณะหนึ่ง ยกร่างเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมบางข้อ  ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน พร้อมเชิญคณะกรรมการชุดเก่าที่จดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัด  ทำหนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญในวันที่ 24 มกราคม 2546  เพื่อลงมติรับร่างข้อบังคับใหม่และเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ  มีจำนวน 20 คนจากสมาชิก (ศิษย์เก่ารุ่นละไม่เกิน 2 คน) กับให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (นายวิญญู  ใจอารีย์) เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 โดยตำแหน่ง รวมเป็น 21 คน  คณะกรรมการชุดนี้ได้เลือก  นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์  เป็นนายกสมาคมบริหารปี พ.ศ.  2546-2548  และ 24 มกราคม 2546 นอกจากได้ยื่นจดทะเบียนกับนายทำเบียนจังหวัด  เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมแล้ว ยังเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช "ส.บ.ม."  Benjamarachutit  Nakhonsrithammarat Alumni  Association  (B.A.A) และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมยุคใหม่  ซึ่งได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

                  20 สิงหาคม 2548  นายศุภมน   เสาหฤทวงศ์  นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร  ได้ก่อสร้างหอเกียรติยศ  เพื่อเป็นที่ทำการสมาคมให้มั่นคงและย้ายที่ทำการสมาคม  จากชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  มาอยู่ที่หอเกียรติยศจนถึงปัจจุบัน

                  คณะกรรมการบริหารสมาคม ปีบริหาร พ.ศ. 2551-2553  โดยนายแพทย์กิตติ  รัตนสมบัติ  นายกสมาคม  ได้ปรึกษาขอความคิดเห็นจากสมาชิกและมีความเห็นพ้องกันว่าต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับอีกครั้ง  โดยเฉพาะที่มาของคณะกรรมการบริหาร  ให้ทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้นโดยเสนอประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553   ในวันเสาร์ที่  5 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนจังหวัด นครศรีธรรมราชเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553

                 

  ลำดับนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

                   1.นายแปลก ศิงฆมานันท์             2498 (ผู้จากไป)

                     2.นาย ช.นินทร์  เพ็ชรไพศิษฐ       2501  (ผู้จากไป)

                   3.นายไสว สวัสดิสาร                    2504 (ผู้จากไป)

                     4.นายโอบ  ปักปิ่นเพชร               2508  (ผู้จากไป) 

                   5.นายอากร  ทองธวัช                  25… (ผู้จากไป)

                    6.นายนิเวศน์  เกตุชาติ                25…  (ผู้จากไป)

  7.ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์                 2533

  8.นายขจรเกียรติ  แก้วทองคำ      2536

                              9.นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์           2546-2548 (ผู้จากไป) 

           10.นายสมชาย  พงศ์ดำรงวิทย์     2548-2551

           11.นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ      2551-2553

               12.นายสุเมธ  รุจิวณิชย์กุล           2553-2555    

           13.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ          2555-2557

                            14.นายณัฐพล รัตน์พันธ์              2557-2559 (ผู้จากไป)

           15.นายธวัช  ผลความดี               2559 -2561

                                    16.นายวิทยา  สังข์ทอง               2561-2563                          

   

   

   
   
  สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
  อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
  โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th
  เมนูสมาคมศิษย์เก่า
 • ประวัติ สมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ติดต่อสมาคม
 • <
  เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคกลาง
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคตะวันออก
  มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

  สมัครรับข่าวสารจากสมาคม